wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • BUGSTORE Anna Helbin
  mBank: 47114020040000310275091662
 • E-mail:sklep@bugstore.pl
 • Godziny działania sklepuOd poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
Systemy płatności
 • Paynow

Regulamin

REGULAMIN

 

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  4. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;

  5. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument;

  6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego bugstore.pl;

  7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod bugstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BUGSTORE Anna Helbin a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
    

 2. Postanowienia ogólne.
   

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem bugstore.pl.

  2. Sklep internetowy, działający pod adresem bugstore.pl prowadzony jest przez BUGSTORE Anna Helbin Zagrodniki 129 34-114 Tłuczań NIP: 6762301157 REGON: 123069479

  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

  5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. przeglądarki internetowej tj. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome, Mozilla Firefox itp.

   2. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

  6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bugstore zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bugstore.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.

  10. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.
    

 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
   

  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.

  4. Bugstore Anna Helbin może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bugstore  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bugstore.

  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bugstore.

  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Bugstore.,

   5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  8. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.
    

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.
   

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bugstore.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

  3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie.

  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   1. przedmiotu Zamówienia,

   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

   3. wybranej metody płatności,

   4. wybranego sposobu dostawy,

   5. przewidywanego czasu realizacji zamówienia

  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.

  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bugstore Anna Helbin umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.
    

 5. Dostawa
   

  1. Regularna dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje oraz ceny dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską Pocztex 24 Ekspres. 

  3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Płatności i wysyłka.

  4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

  5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  6. Ze względu na specyfikę produktu zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia ze względów
   pogodowych (silne mrozy lub upały), o czym niezwłocznie informujemy Klienta.

  7. Kupujący lub odbiorca Zamówienia jest zobowiązany przy dostawie sprawdzić stan paczki.

  8. Świadome nie odebranie przesyłki przez Klienta jest równoznaczne z utratą prawa reklamacji tej przesyłki oraz zobowiązuje Klienta do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do nadawcy.
    

 6. Ceny i metody płatności.
   

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.

  2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

  3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

   1. przelewem na numer konta bankowego mBank: 47114020040000310275091662 

   2. płatnością w systemie Paynow należący do mBank S.A z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa skr. poczt. 21

  4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w punkcie 6.3. powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane. Koszty te obejmują w szczególności opłaty i prowizje, którymi Sklep zostanie obciążony przez bank bądź operatora płatności, w tym koszty przewalutowania płatności, w przypadku braku dokonania przez Klienta wpłaty na wskazane przez Sklep konto walutowe. Powstałe w ten sposób koszty transakcji nie stanowią przychodu Sklepu i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. W przypadku konieczności poniesienia przez Sklep takich kosztów może on wezwać Klienta do dokonania stosownej dopłaty, od uiszczenia której uzależniona będzie realizacja zamówienia.

  5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie najpóźniej 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.

  6. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.

  7. Dostarczony Towar pozostaje własnością Bugstore do chwili całkowitej zapłaty.
    

 7. Prawo odstąpienia od Umowy.
   

  1. Ograniczone prawo do odstąpienia - prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia.

  2. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) na owady – jako towary szybko psujące się nie przysługuje 10 dniowy termin zwrotu, ani nie jest możliwe odstąpienie od umowy. Na pozostałe towary dostępne w sklepie bugstore.pl przysługują normalne, określone prawem terminy zwrotów i reklamacji.
    

 8. Reklamacje
   

  1. Reklamacje usługi transportowej - w przypadku gdyby paczka dotarła w jakikolwiek sposób uszkodzona (np. zgnieciona, dziurawa) prosimy o spisanie z kurierem protokołu uszkodzenia przesyłki :http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/WZOR-PROTOKOL-USZKODZENIA_UBYTKU.pdf?84cd58 Będzie on podstawą do reklamacji usługi u doręczyciela. W przypadku odebrania uszkodzonej paczki bez spisywania powyższego dokumentu nie ma możliwości jej reklamowania.

  2. Reklamacje towaru - wszystkie paczki są pakowane i zabezpieczane w sposób gwarantujący dostarczenie owadów do Państwa w jak najlepszym stanie. Jeżeli jednak zdarzy się, że owady dotrą do Państwa martwe, lub ich stan będzie budził jakiekolwiek zastrzeżenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej. Podstawą do uznania reklamacji będzie dokumentacja fotograficzna zawartości paczki, zrobiona przez Państwa po rozpakowaniu ( nie później jednak niż 24 godziny po jej odebraniu) i przesłana na nasz adres mailowy sklep@bugstore.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

  3. Pozytywnie rozpatrzone reklamacje realizujemy na dwa sposoby:

   1. Jeżeli będą Państwo robić zakupy w naszym sklepie, dokładamy owady do paczki z Państwa zamówieniem.

   2. Jeżeli w najbliższym czasie nie planują Państwo zakupów na naszych aukcjach, zwrócimy kwotę za reklamowane owady na podane konto.

    Kwota naliczona za przesyłkę nie podlega zwrotowi 

    Dotyczy to oczywiście tylko żywych owadów. Na pozostałe towary dostępne na bugstore.pl przysługują normalne, określone prawem terminy zwrotów i reklamacji.
     

 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
   

  1. Bugstore Anna Hebin podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bugstore o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@bugstore.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  5. Bugstore zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
    

 10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
   

  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Bugstore Anna Helbin

  2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  3. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się w zakładce Polityka Prywatności.Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
    

 11. Postanowienia końcowe.
   

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bugstore Anna Helbin a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bugstore Anna Helbin a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd właściwej instancji w Krakowie.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  4. Znak towarowy Bugstore oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej bugstore.pl są i pozostaną wyłączną własnością Bugstore Anna Helbin. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Bugstore Anna Helbin.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu